24 november 2020

Bijdrage GR programmabegroting 2021

 Voorzitter,

De behandeling van de begroting is een belangrijk moment in onze jaarlijkse cyclus. Zijn alle punten van de kadernota verwerkt? Zijn er tussentijds nog belangrijke gebeurtenissen geweest? En dit soort vragen komen voorbij in de SGP-fractie. Om met dat laatste te beginnen, we leven ontegenzeggelijk in een bijzondere tijd. Al vele maanden wordt onze samenleving verstoord door een virus. Hoe zo’n onzichtbaar, klein virus ons land, Europa, ja zelfs de gehele wereld zo kan ontwrichten. Daar wij zo gewend zijn aan een maakbare wereld, aan het “in controle zijn”, blijkt het nu met zeer rigoureuze en langdurige maatregelen nauwelijks beheersbaar. De vraag die de SGP-fractie in ons midden wil leggen is: “Wat wil God ons hier nu mee zeggen?”. Onze fractie is er vast van overtuigd dat God ons wil waarschuwen. Waarschuwen om niet door te gaan met ons af te keren van zijn Woord, de Bijbel, en van zijn heilzame geboden. Het is een ernstige en doordringende waarschuwing, al gedurende zovele maanden, heel de wereld kan er van getuigen. Vanmorgen las ik in ons Bijbels dagboek een stukje over de Ark van Noach. Noach leefde ruim 4000 jr geleden in een zeer zondige wereld, toen hij de opdracht kreeg om een ark te bouwen. Deze ark moest dienen tot behoud van Noach, z’n gezin en talloze dieren, ten tijde van de wereldwijde watersnood die de Heere had aangekondigd. Deze ark ziet op Christus, ons enige Middel tot behoud. Dat wij allen toch zouden terugkeren tot God en zijn heilzame geboden, om voor de tijd maar bovenal voor de eeuwigheid nog behouden te mogen worden in die Ark met hoofdletter, nl Christus. Dat is oneindig veel heilzamer dan ons vertrouwen stellen op: genomen maatregelen, of het vinden van een vaccin. Het is bijna weer onze jaarlijkse dankdag. Een dag om de Heere te danken voor alles wat hij ons tot heden nog geeft. Maar dankdag is ook een biddag om bewaring voor gevaren en bewaring voor zonde. Ik wil u allen oproepen samen met ons zo’n dankdag te houden, om de Heere te bidden om zijn bewaring in deze tijden. Mocht de Heere ons nog genadig willen verhoren.

Voorzitter, dit is ons belangrijkste deel van de bijdrage bij dit agendapunt. Na de vragenronde en commissie is voor ons duidelijk dat de begroting een goede vertaling is van de kadernota. De SGP-fractie zal daarom instemmen met deze begroting.

Nog 3-tal korte punten:

Hoewel we het op Tholen in financieel opzicht niet slecht doen, zie ook de ontwikkeling van de financieel ratio’s, blijft er een nadrukkelijke dreiging. Steeds weer nieuwe taken van het rijk met ontoereikende budgetten, maar ook onzekerheden zoals de zojuist benoemde crisis en de gevolgen daarvan, zullen noodzaken tot grote alertheid. Mw Geluk refereerde hier net ook aan in haar bijdrage. Laten we, naast zelf kritisch moeten zijn op wat we doen en niet doen, ook dit geluid blijven ventileren naar Den Haag, via de officiële bestuurderskanalen, maar zeker wij als fracties via onze partijlijn.

Erfgoed is belangrijk voor de SGP-fractie. Of het nu gaat om het levend houden van lokale verhalen en tradities, waarin bijvoorbeeld de – onlangs door onze fractie bezochte - Meestoof een belangrijke rol vervult of om het in standhouden van monumentale gebouwen. We zien dan ook uit naar de kerkenvisie en de erfgoedvisie die momenteel worden opgesteld. We roepen het college nogmaals op om vooral met concrete voorstellen te komen om monumenten beter te beschermen en eigenaren daarbij te stimuleren en te faciliteren. Ook vragen we het college om in kaart te brengen welke bouwwerken nu geen monumentenstatus hebben, maar wel bescherming verdienen. Bijv vml. katholieke school in Oud-Vossemeer of het vml. postkantoor in St. Maartensdijk. Kan het college aangeven of zij kansen ziet om dit mee te nemen in de visie? 

 Als laatste nog een vraag over het steunpotje voor cultuur in Zeeland. In antwoord op vragen wordt gesteld dat de Meestoof en andere Thoolse musea niet aan de criteria voldoen. Stel dat dit betekent dat er geld blijft liggen terwijl onze musea het goed kunnen gebruiken, kunnen de criteria dan niet kritisch worden bekeken? Kan het college zich daarvoor inzetten? Net zoals gedeputeerde Pijpelink zich in DH heeft ingezet om dit geld los te krijgen, moet wethouder Hommel voor Tholen “de boer” op om dit geld in Middelburg los te krijgen.

Voor reactie op de motie geef ik, als u dat toestaat, het woord aan fractiegenoot Arjen Quist.

Tot zover onze bijdrage in 1ste termijn.

Afsluiting in 2de termijn:

College, bedankt voor de beantwoording van onze vragen. De SGP-fractie wenst het college en de organisatie kracht en wijsheid bij het uitvoeren van de begroting in het komende jaar, maar bovenal Gods onmisbare zegen.

Stemverklaring:

Voorzitter, zoals u van onze fractie gewend bent, maken wij bij het vaststellen van de begroting altijd een voorbehoud. De SGP-fractie is akkoord met de voorliggende begroting behoudens met alle daarin opgenomen zaken die strijdig zijn met Gods Woord en Zijn geboden.