HomeStandpunten

Standpunten

 

Samenvatting

De SGP is een partij die haar politieke visie baseert op de Bijbel en op gereformeerde belijdenisgeschriften die op de Bijbel gegrond zijn. De Heilige Schrift normeert het leven. Schrift Gebonden Politiek, dat is wat de partij voorstaat.

De rol van de overheid is aan het veranderen. In de achterliggende tientallen jaren is in Nederland een verzorgingsstaat opgebouwd. Hoewel de overheid de taak heeft om als een vangnet te fungeren, is het belangrijk dat de samenleving haar oorspronkelijke rol weer op zich neemt. Dat is oog hebben voor elkaar en elkaar bijstaan als dat nodig is. De SGP biedt steun, draag elkaar!

Politiek bedrijven is kiezen. Als er in de gemeenteraad gekozen wordt, heeft de SGP een duidelijke mening:
 

 • Behouden van christelijke normen en waarden (ambtsgebed, begraven)
 • Handhaven van zondagsrust
 • Samenwerken met kerken
 • Weren van prostitutie
 • Terugdringen van verslavingen
 • Het bevorderen van goed burgerschap
 • Tholen moet gaan voor duurzame ontwikkeling

Naast bovenstaande hoofdpunten vindt u in dit verkiezingsprogramma een praktische vertaling van een visie die door de Bijbel bepaald wordt, toegespitst op de situatie in de gemeente Tholen.

Kenmerkende visiepunten voor de Thoolse SGP zijn:

 1. Beleid met als norm Gods Woord
 2. Stabiel en betrouwbaar Thools bestuur
 3. Financiën op orde, kosten onder controle, belastingen stabiel
 4. Visie op de gemeentelijke taken, waar staat de gemeente voor?
 5. Burger en overheid zij aan zij
 6. Met creativiteit investeren in goed onderwijs
 7. Rust en ruimte koesteren, beheerst groeien
 8. Maatwerk voor bedrijven
 9. De (jeugd)zorg zo dichtbij mogelijk en met ‘thuis’ eenvoudig regelen
 10. Een samenleving waarin men elkaars lasten helpt te dragen

Mee eens? Aarzel niet en steun de SGP! Voor Schrift Gebonden Politiek. Tholen gaat een financieel lastige periode tegemoet. Er moet fors hervormd en bezuinigd worden. Dit vraagt van uw gemeenteraad het verstandig omgaan met allerlei grote plannen. Ambities moeten worden bijgesteld. De betaalbaarheid zal meer dan ooit centraal staan. De SGP wil ook hierin haar verantwoordelijkheid nemen!

Toekomstvisie op Tholen

Tholen is een zelfstandige gemeente met een sociaal economisch gezicht, een samenleving die in samenhang is, die veilig is en beschikt over een goed onderhouden woon- en leefomgeving. Het is een gemeente die nadrukkelijk uitgaat van de kracht van de samenleving zelf. De creativiteit en de zelfredzaamheid van burgers worden benut om de kwaliteit van het samen leven als gezamenlijke verantwoordelijkheid te ervaren. Dit komt tot uitdrukking in de door de gemeenteraad in 2013 vastgestelde hervormingsagenda.

Wat betekent dit voor de SGP concreet?

Tholen, een zelfstandige gemeente

 • Ook in de toekomst moet Tholen haar eigenheid behouden. Grote fusiegemeenten zijn niet het antwoord op een goede samenwerking. Samenwerkingsvormen moeten per onderwerp aangegaan worden met die gemeente(n) waarmee op dat deelgebied functioneel goed samengewerkt kan worden en elkaars krachten worden versterkt
 • Een professionele bestuurscultuur door projectmatig werken en korte, heldere communicatielijnen
 • Klanttevredenheid dienstverlening ten minste handhaven en vooral digitaal verbeteren
 • Kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven en de samenleving benutten als bronnen van maatschappelijk kapitaal. Gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt als uitgangspunt genomen, waarbij de gemeente meer regisseert
 • Belastingdruk niet hoger dan het gemiddelde in Nederland
 • Duurzaam financieel beleid met een structureel sluitende begroting en haalbare investeringsambities, met name de noodzakelijke investeringen in de onderwijshuisvesting
 • De afgesproken hervormingsagenda wordt uitgevoerd
 • Het efficiënter omgaan met interne processen; daarbij sterk inzetten op een bedrijfsvoering die in balans is met de uit te voeren taken
 • Kritische evaluatie van lopend beleid en de daaraan gekoppelde uitgaven

Tholen, sociaal en economisch

 • Inzetten op maatwerk via keukentafelgesprekken, versterken werk voorzieningenconsulenten
 • Investeren in zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden
 • Iedere inwoner van Tholen beschikt over een bestaansminimum; een ieder participeert naar vermogen
 • De decentralisaties moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van de zorg aan burgers; kosten blijven binnen de gegeven budgetten
 • Inzetten op een verdere uitbouw van de huidige werkgelegenheid
 • Samen met het bedrijfsleven investeren in het aan het werk krijgen van werkzoekenden en arbeidsgehandicapten; bedrijven die daaraan meedoen ‘belonen’ via het aanbestedingsbeleid
 • Bedrijven die een bijdrage leveren aan de samenhang van de Thoolse samenleving ‘belonen’ via het aanbestedingsbeleid
 • De regeldrukte voor ondernemers omlaag brengen; er is één aanspreekpunt/loket
 • Koopkrachtbinding versterken/intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en steun voor startende ondernemers
 • Vormen van gemeentelijk vervoer combineren met bedrijven
 • Investeren in de lokale economie 

Tholen, samenleving met samenhang

 • De strategie van de gemeente richt zich op het benutten van (mede)verantwoordelijke maatschappelijke structuren, netwerken en burgers. Leefbaarheid van de kernen staat of valt met betrokken en mede verantwoordelijke burgers. Op deze houding dient, waar mogelijk, geïnvesteerd te worden
 • Integrale aanpak van overmatig drankgebruik onder jongeren
 • Zorgstructuren aan laten sluiten op de identiteit van het gezin; er is keuzevrijheid
 • Ruimhartige ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Onderwijsmiddelen creatief inzetten voor thuisnabij kwalitatief goed onderwijs: beloon samenwerking, zorg en kwaliteit in plaats van het verwijzen naar elders
 • De decentralisaties worden vertaald in een vraaggestuurd model. Er is één zorgmodel, met een naadloze afstemming tussen de hulpvraag en het zorgaanbod. Er is een eenduidige regie, waarbij de zorgvrager centraal staat

Tholen, veilig

 • Het kwaliteitsniveau van de brandweer blijft minimaal op het huidige niveau
 • Er wordt kritisch gekeken naar proportionele inzet van materieel
 • Handhaving (jeugd)overlast, versterken contact met hangjongeren
 • Ongewenste vormen van recreëren worden aan banden gelegd
 • Megafeesten worden geweerd

Tholen, prettig wonen

 • De openbare ruimte wordt in overleg met burgers ingericht en onderhouden
 • Geuroverlast intensieve veehouderij samen met de sector oplossen
 • Verantwoord cultureel gebruik van monumenten wordt gestimuleerd
 • Speelvoorzieningen zijn toegankelijk voor kinderen met een handicap
 • Uitgifte van bouwgrond veel meer faseren zodat groei geleidelijk verloopt
 • Vraaggericht bouwen voor de natuurlijke bevolkingsaanwas in alle kernen met oog voor particulier opdrachtgeverschap
 • Nadruk op ouderen (mantelzorg geschikte woningen) en woningen voor jonge gezinnen
 • Duurzaamheid centraal, stimuleringsregelingen voor onderhoud waardevolle gebouwen en woningverbetering particulieren
 • Grote projecten realistisch uitvoeren; risico’s beperken en de overcapaciteit beteugelen
 • Afspraken maken met marktpartijen over de kwaliteit van het wonen
 • Geen grote bungalowparken als nieuwe dorpen binnen onze gemeente
 • Kwaliteit als maat voor ontwikkeling; Thoolse natuur - en cultuur als kernwaarden
 • Bewuste koppeling educatieve elementen aan recreatievoorzieningen

Tholen, een christelijke gemeente

 • Zondagsrust als belangrijk goed, ook bij het verder uitwerken van recreatief beleid
 • Er moet ruimte blijven voor de eigen identiteit
 • Kerken betrekken in het goed functioneren van de samenleving
 • Het ambtsgebed blijft onverkort gehandhaafd!
 • Winkels blijven op zondag gesloten
 • Vrijheid voor gewetensbezwaarde ambtenaren
 • Geen 24-uurs economie