Standpunten

Verkeer

 

Het verkeer blijft ons voor uitdagingen stellen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe en daarmee ook de druk op de wegen. De SGP vindt het belangrijk dat kernen en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn en wil daarbij de bebouwde kom zoveel mogelijk ontzien. De beschikbaarheid van het openbaar vervoer moet gegarandeerd blijven. Daarbij zetten we in op goede aansluitingen tussen openbaarvervoersmiddelen. De SGP zet sterk in op de verduurzaming van het vervoer; het stimuleren van het gebruik van de fiets hoort daarbij.

Concreet:

• Verkeersknelpunten moeten met voorrang worden aangepakt om de bereikbaarheid en doorstroming te vergroten; bij Tholen-stad wordt een derde ontsluiting gerealiseerd, voor Oud-Vossemeer wordt gezocht naar een oplossing om de woonkern te ontlasten.

• De verkeerssituatie in de buurt van scholen wordt – waar nodig – aangepakt.

• Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen wordt gestimuleerd; de haalbaarheid van het opzetten van een uitleensysteem van fietsen om de ecologische voetafdruk van toeristen te verminderen wordt onderzocht.

• Alternatieve vormen van openbaar vervoer worden ingezet om kernen bereikbaar te houden, kwetsbare groepen mobiliteit te bieden en de druk op het milieu te verminderen.

• Er wordt ingezet op scheiding van landbouwverkeer en overig verkeer.

• Bij ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur worden de burgers vroegtijdig betrokken.