Standpunten

Veiligheid

 

Veiligheid is essentieel voor het goed kunnen functioneren van onze samenleving. Burgers willen zich veilig voelen: thuis, in de wijk, in het verkeer, op school en op het werk. Veiligheid is een kerntaak van de overheid.Ook burgers, ondernemers, en organisaties zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen. De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en vrijwilligers moet het gevoel van veiligheid worden verbeterd. Inwoners en ondernemers willen steeds vaker meehelpen om criminaliteit en overlast te bestrijden. De gemeente ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid.

 

Preventie

Handhaving van de openbare orde is belangrijk, maar preventie mogelijk nog meer. Voorkomen is immers beter dan genezen. De gemeente straalt daadkracht uit in haar communicatie. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners worden niet getolereerd.

 

Concreet:

 

Er is capaciteit voor het tegengaan van overlast en ‘huftergedrag’.

De gemeente maakt gebruik van de eigen waakzaamheid van de samenleving. Daarbij wordt ingezet op WhatsApp-groepen en AED-projecten.

De gemeente zet met behulp van voorlichting en controles in op matiging van alcoholgebruik; op straat wordt geen alcohol genuttigd.

Met ex-gedetineerden wordt meegedacht over het bieden van werk en onderdak om herhaling van wangedrag te voorkomen.

De Veiligheidsregio Zeeland werkt namens Tholen en de andere Zeeuwse gemeenten samen met (andere) verantwoordelijke partijen inzake veiligheid in en rond de kerncentrales in Doel (BE) en Borssele.

De gemeente is voorbereid op hedendaagse uitdagingen op het gebied van veiligheid zoals terreuraanslagen en cyberaanvallen.

 

Politie

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. De gemeente zorgt voor voldoende inzet van ambtenaren op het terrein van openbare orde en veiligheid.

 

Concreet:

 

Wijkagenten zijn onmisbaar in de kernen/wijken. Zij zijn zichtbaar, actief en betrokken. Per 5000 inwoners is minimaal één wijkagent beschikbaar.

De gemeente heeft een steunpunt waar burgers de wijkagenten kunnen spreken.

De gemeente hanteert een streng drugsbeleid en staat geen coffeeshops toe binnen de gemeentegrenzen van Tholen.

De gemeente zet zich in voor het realiseren van de door de gemeenteraad vastgestelde maximale aanrijdtijden van politie, ambulance en brandweer.

Brandweer en ambulance

Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in het kunnen garanderen van de zorg voor en de veiligheid van burgers. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Veiligheidsregio, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanwezig en beschikbaar zijn van voldoende menskracht en materieel.

 

Concreet:

 

Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert de werving van nieuwe vrijwilligers.

Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken; voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen aandacht.

Bij de inzet van mensen en materieel wordt optimaal samengewerkt tussen de regio’s Zeeland en West-Brabant.

De gecombineerde meldkamer Zeeland-Brabant wordt versneld ingevoerd.

In onze provincie moet de samenwerking op bestuurlijk niveau geoptimaliseerd worden.