Standpunten

Huisvesting

 

Het aanbod aan woningen moet in evenwicht zijn, zodat voor alle bevolkingsgroepen in een passende woning kan worden voorzien. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moet in balans zijn of in balans worden gebracht. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen dienen zoveel mogelijk energieneutraal te worden gebouwd. Leegstand doet afbreuk aan de woon- en leefomgeving en wordt door de gemeente te lijf gegaan.

Concreet:

• In het beleid wordt gedifferentieerd op doelgroepen, zoals starters, senioren met een laag inkomen en statushouders.

• Voor starters en senioren wordt het kopen of verbouwen van een woning betaalbaar gemaakt door het verstrekken van een goedkope lening.

• De gemeente biedt statushouders geen voorrangsstatus, maar zorgt wel voor passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning).

• Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, zijn actieve controle en ondersteuning noodzakelijk.

• De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt waar mogelijk ondersteund; er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.

• Het op peil houden van de leefbaarheid op Tholen als een plattelandsgemeente is een voortdurend punt van aandacht voor de gemeente.