Standpunten

Bijstand

 

De Bijbel besteedt veel aandacht aan werk. Al aan het begin van de schepping geeft God de opdracht om een goed beheerder en rentmeester te zijn van de aarde. Werk is dus een Goddelijke roeping. Voor de SGP is betaald en onbetaald werk evenveel waard. (Mantel)zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk worden als nuttige en welkome maatschappelijke bijdragen gestimuleerd en gewaardeerd.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen.  Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente - waar mogelijk –aan werk geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de regio en met de sociale werkvoorziening. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het vaak zwaar. De SGP houdt rekening met minima en heeft bijzondere aandacht voor (gebroken) gezinnen waar kinderen in armoede leven. Overbodige lokale tegemoetkomingen moeten worden teruggedrongen. Het mag niet zo zijn dat werken financieel minder aantrekkelijk is dan leven van een uitkering.

Concreet:

• Gemeenten moeten samen met bedrijven leerwerkplekken zoeken, waar jonge burgers werkervaring kunnen opdoen.

• Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' worden verwacht; dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.

• De jeugdwerkloosheid moet, in samenwerking met het bedrijfsleven, actief worden aangepakt.

• Burgers met een arbeidsbeperking moeten in samenwerking met het (speciaal) onderwijs en met het bedrijfsleven actief naar leerwerkplekken of naar een dagbesteding worden begeleid.

• Actieve inzet op schuldhulpverlening is nodig en wordt ondersteund. • De gemeente hanteert een goed minimabeleid.

• Maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en bestrijding van eenzaamheid verdienen ondersteuning en waardering. • De gemeente en het UWV kennen één werkgeversbenadering om werkzoekenden aan een goede baan te helpen; dit wordt vormgegeven door continuering van de huidige inzet van de werkmakelaar.

• De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor aansluiting bij de startersregeling starterbeurs.nu.

• Onterecht gebruik van uitkeringen moet worden tegengegaan.

• Alleen gaanden met jonge kinderen, of mensen met een zieke partner, zijn vrijgesteld van hun sollicitatieplicht in het kader van een uitkering; als de omstandigheden dat toelaten, mag een maatschappelijke bijdrage in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk worden verwacht.

• De gemeente wijst mantelzorgers in haar mantelzorgnota actief op ondersteunende maatregelen en voorzieningen.