Standpunten

Bibliotheek

De SGP vindt cultuurbeleving belangrijk, zowel voor de persoonlijke vorming als voor het bevorderen van de sociale cohesie. Daarom stimuleren we sociaal-culturele activiteiten die daaraan bijdragen. Culturele activiteiten moeten ontstaan uit particuliere initiatieven. De gemeente treedt daarbij op als aanmoedigende en faciliterende partij. De SGP vindt dat evenementen en cultuuruitingen altijd aan de normen van goed fatsoen dienen te voldoen en geen aanstoot mogen geven.

Concreet:

• De huidige werkwijze van de bibliotheekvoorziening wordt gehandhaafd en waar mogelijk geoptimaliseerd.

• Scholen moeten worden ondersteund bij natuur- en cultuureducatie; scholen krijgen daarbij ruimte voor een eigen invulling die past bij de identiteit van de school.

• Het Cultuurplein Tholen representeert de gehele Thoolse samenleving.