HomeNieuwsZondagsrust in het geding

Zondagsrust in het geding

Zondagsrust in het geding

Publicatiedatum: 7 nov. 2018

 

Zondagsrust in het geding

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2018 is het beleidsplan Toerisme & Recreatie Tholen vastgesteld. In dit beleidsplan staat beschreven hoe Tholen nog aantrekkelijker gemaakt kan worden voor toeristen, waarbij vooral ingezet wordt op wandelaars, fietsers en duikers. Uiteraard moeten deze ontwikkelingen passen bij het Thoolse DNA, waarin rust en ruimte centraal staan.

Tijdens de behandeling van dit beleidsplan heeft de fractie van het Algemeen Belang Tholen (ABT) een amendement (wijziging van het beleidsplan) ingediend waarmee zij het mogelijk wil maken dat zogeheten “serviceorganisaties” ook op zondag hun winkel open mogen stellen. Vanzelfsprekend hebben we hier als SGP-fractie fel tegen geageerd.  Wij vinden de zondag een buitengewoon bijzondere dag; Gods dag. Een dag waarop we naar de kerk gaan om naar het Woord van God te luisteren, maar ook een dag van het gezin en samenzijn. Alleen al het christelijk karakter van die dag, maakt hem voor ons zo bijzonder. Zondagsopenstelling van winkels gaat in tegen het vierde gebod van de Tien Geboden, waarin God ons vraagt te rusten van ons werk en ons volledig te richten op Zijn dienst. De zondag is een waardevol geschenk wat we moeten koesteren in deze jachtige en onrustige tijd.

Naast deze principiële argumenten heeft onze fractie ook ingebracht dat er veel steekhoudende niet-principiële argumenten zijn voor de zondagsrust. De zondag is namelijk niet alleen vanwege het christelijke karakter zo’n mooie dag, maar ook vanwege de belangrijke sociaalmaatschappelijke waarde. Iedereen in dit land en in onze gemeente is gebaat bij één dag rust in de week. Daar is nog nooit iemand slechter van geworden. Een dag die in het teken staat van rust en vrijheid, tegenover de overige dagen die vaak in het teken staan van onze plicht om te werken. Naar onze mening moet juist de overheid pal staan voor die vrijheid; het recht op een vrije zondag voor iedereen, in het bijzonder voor de werknemer.

Dat dit absoluut noodzakelijk is, blijkt wel uit de landelijke evaluatie van de Winkeltijdenwet (wet waarin de regels omtrent de openingstijden van winkels geregeld worden). Uit een enquête die tijdens die evaluatie gehouden is, blijkt dat juist de werknemers vaak de dupe zijn van zondagsopenstelling. Van de mensen die op zondag werken, geeft ongeveer 2/3e(!) aan dat ze dat liever niet zouden doen. Oftewel: veel mensen moeten op zondag werken, maar zijn liever vrij. Als we dan kijken naar degenen die niet op zondag werken, dan zien we dat maar liefst 90% aangeeft dat ze dat liever niet doen. Op basis van deze cijfers kunnen we dan ook niets anders concluderen dan dat onze Thoolse werknemers niet zitten te wachten op zondagsopenstelling van welk soort winkel dan ook! We hebben aangegeven dat onze fractie pal staat voor het recht op een vrije zondag van iedere Thoolse werknemer. Dat willen we niet prijsgeven aan de commercie.

Ook vanuit het perspectief van de (kleine) winkelier zijn er diverse argumenten aan te dragen waarom zondagsopenstelling van winkels zeer ongewenst is. Evenals de werknemers zijn deze ondernemers gebaat bij één collectieve rustdag in de week. Het merendeel van de Thoolse winkeliers zit niet te wachten op zondagsopenstelling. Bestedingen worden verdeeld over meerdere dagen, nemen in z’n totaliteit niet toe, terwijl er wel fors hogere personeelskosten tegenover zondagsopenstelling staan. Toerisme zal dit niet compenseren. Daar komt nog bij dat het amendement zeer onduidelijk is over het type winkel wat op zondag open mag. ‘Serviceorganisaties’ zijn een niet-bestaande juridische categorisering van winkels, waardoor het onduidelijke was wat de impact van dit amendement kan zijn. Dit amendement zou dus zomaar veel verstrekkender gevolgen kunnen hebben dan vooraf wordt voorzien.

Argumenten te over dus, om tegen het amendement te stemmen!? Het tegendeel bleek waar. Helaas moesten we constateren dat alleen de CU-fractie ons steunde en tegen het amendement stemde. Tot onze grote verbazing stemde ook de fractie van het CDA, die in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat ‘de winkels hier op zondag gesloten blijven’, in met dit amendement. Daarmee is er binnen de Thoolse gemeenteraad voor het eerst een meerderheid voor zondagsopenstelling van ‘serviceorganisaties’. Ook de fracties van de VVD, CDA, PVV, SP, PvdA/GL stemden namelijk in met dit amendement. Coalitiegenoot VVD heeft ook ingestemd met het amendement. Bij de coalitiebesprekingen is afgesproken dat de coalitiepartijen niet zelf met voorstellen komen die de zondagsrust aantasten. Als andere partijen met voorstellen in die richting komen, zijn ook coalitiepartijen vrij om daarover een eigen standpunt in te nemen.

Nu is de zondagsopenstelling van winkels geregeld in de lokale winkeltijdenverordening. Met het aannemen van dit amendement is er dus formeel nog geen openstelling van ‘serviceorganisaties’ mogelijk. Daarvoor moet deze verordening aangepast worden. Bovendien moet dan allereerst duidelijk worden wat wel en wat niet onder de categorie ‘serviceorganisatie’ valt. De meerderheid van de gemeenteraad heeft het college opgedragen om dit verder vorm te geven.

Als SGP-fractie zullen wij pal blijven staan voor de zondagsrust. Op dit principiële punt kan en mag geen enkele concessie gedaan worden. Vanuit onze achterban merken we de grote betrokkenheid en voelen we de pijn die dit voorstel met zich meebrengt. We zullen de komende periode benutten om  inzichtelijk te maken dat dit voorstel niet in het belang van onze Thoolse inwoners en bedrijvigheid is. In de hoop dat partijen die voor dit amendement gestemd hebben, tegen een mogelijke wijziging van de winkeltijdenverordening zullen stemmen. We willen u vragen om de activiteiten die we hiervoor willen organiseren nauwlettend in de gaten te houden en ons hierin te steunen door kenbaar te maken dat de zondagsrust u aan het hart gaat. Bovenal willen we u vragen om deze kwestie in uw gebed mee te nemen.