HomeNieuwsVloekverbod blijft gehandhaafd in APV

Vloekverbod blijft gehandhaafd in APV

Vloekverbod blijft gehandhaafd in APV

Publicatiedatum: 7 nov. 2019

 

In de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2019 is een voorstel behandeld over het vereenvoudigen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het doel van het voorstel was onder andere het beter leesbaar maken van de APV, het vereenvoudigen waar past en de menselijke maat terug te brengen.

Tijdens de behandeling van het voorstel diende de SP fractie een motie in met het verzoek aan het college om artikel 2.23a over 'Godslastering' toe te voegen aan de lijst met artikelen voor een participatietraject. Volgens de SP zou het artikel juridisch niet opgenomen mogen zijn in de APV. Ook stelde de SP dat het een overbodig artikel zou zijn.

Onze fractie bracht onderstaande bijdrage in tijdens de behandeling van het voorstel.

Voorzitter,

Respect en veiligheid! Twee van de drie thema’s die resultaat waren van de brainstormsessie tijdens de informatieve raad van 30 mei 2018. Met deze brainstormsesseie, uitgevoerd conform het vastgestelde Plan van Aanpak in de raadsvergadering van december 2017, is de raad betrokken geweest bij de selectie en prioritering van artikelen uit de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die meegenomen zouden worden bij een participatietraject. Dit met als doel de APV te vereenvoudigen, waar past regeldruk te verminderen en de menselijke maat terug te brengen in de APV. De gemeenteraad is weldegelijk betrokken bij de selectie van artikelen die in aanmerking konden komen voor een participatietraject. De motie waarin verzocht wordt om Artikel 2.23a over Godslastering toe te voegen aan de lijst met artikelen voor het participatie traject, ingediend door de fractie van de SP, is daarmee feitelijk onjuist opgesteld.

Respect! Voor een groot deel van de Thoolse bevolking is het artikel waar het nu over gaat belangrijk. Het opnemen van dit artikel in de APV past bij het DNA van Tholen. Het zorgt ervoor dat er een signaal afgegeven wordt over wat voor een samenleving we willen zijn. Als je vloekt, gebruik je Gods naam beledigend en kwetsend voor een grote groep inwoners. Deze inwoners geloven in God. Voor hen creëert vloeken een onaangename, een kwetsende, een onprettige en zelfs een onveilige sfeer.

Veiligheid! Een onprettige sfeer draagt bij aan een onveilig gevoel en een onveilige omgeving. Het hebben van een vloekverbod geeft een signaal af in de strijd tegen taalverruwing waaronder onzedelijk taalgebruik. Met onzedelijke taal kwetst men overigens een nog grotere groep inwoners. De signaalfunctie van het vloekverbod is wat ons betreft van groot belang. Naar onze mening kan een goed functionerende samenleving hier niet zonder mee.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De gemeente moet zich inspannen voor een veilige en prettige woon- en leefomgeving. In onze samenleving past het schrappen, los van onze principiële redenen, gewoon niet. Een onveilige en onprettige samenleving voor een groot deel van onze samenleving willen we niet! De SGP is van mening dat we met een vloekverbod anderen niets te kort doen en onze inwoners beschermen voor een onveilige en onprettig samenleving. Het vloekverbod is dus een preventief middel. Preventie vinden wij als SGP en gemeenteraad op veel thema’s belangrijk. Wat ons betreft ook op dit onderwerp.

Vloeken is kwetsend. Misschien niet voor iedereen. Maar mij en andere christenen trapt u er mee op het hart. Verkeerd of zinloos gebruik van Gods Naam doet echt pijn. Wij geloven dat God realiteit is en als een Vader voor ons zorgt. Wie een vader heeft of heeft gehad, die ontzettend goed voor hem/ haar gezorgd heeft, weet wat het betekent als er iets negatiefs van hem gezegd werd. Dat doet pijn, toch?"

Ik hoop en verwacht dat de indiener van de motie het met mij eens is dat taal ruwer en platter wordt. Dat vinden we toch ongewenst en onfatsoenlijk? Dat geven we toch niet aan onze jeugd en onze inwoners mee? Het kan toch niet zo zijn dat we als overheid een regel op dat gebied willen afschaffen?

  1. De SP gaf net aan dat wij, de SGP, dan op de stoel van onze inwoners gaan zitten. We zitten hier in deze raadszaal echter met mandaat van onze inwoners. Ik ben het dan ook met u oneens!

  2. De Pvda/GroenLinks haalde de Bond tegen het Vloeken aan die volgens u niets ziet in het artikel. Ik heb behoefte hierop te reageren. Het is niet zo dat de Bond tegen het Vloeken tegen dit artikel is. De Bond tegen het Vloeken heeft wél geconstateerd dat het vloekverbod in die gemeenten waar het opgenomen is in de APV helaas niet tot een voor de Bond gewenste resultaat leidt. Dat is echt wat anders!

  3. Het CDA gaf aan positief te staan in het voorstel om het artikel mee te nemen in het participatietraject. Ik hoorde echter een klein voorbehoud: 'als het niet polariserend werkt'. Ik ben benieuwd wat uw mening is na mijn bijdrage. Ik doel dan op de vraag of het polariserend werkt.

Ik ga afronden met de woorden van onze voormalig fractievoorzitter Kraamer:

‘Het vloekverbod geeft aan hoe wij in Tholen als burgers met elkaar om willen gaan’. ‘Het zou juist goed zijn het vloekverbod nog uit te breiden met het verbod op ander ruw taalgebruik. Intimidatie en schelden zouden tot het verleden moeten behoren’.

Ik dank u.

Na behandeling werd de motie met 19 stemmen tegen en één stem voor verworpen. Dankbaarheid past ons, daarom: 'Soli Deo Gloria!'