HomeNieuwsOp weg naar een rookvrije generatie!

Op weg naar een rookvrije generatie!

Op weg naar een rookvrije generatie!

Publicatiedatum: 11 okt. 2018

 

Donderdagavond 11 oktober verzocht Kees Knulst namens SGP Tholen aan het College van B&W om in het gebied rond scholen, zwembad en evt. de toekomstige speeltuin Buutvrij, gelegen binnen ‘Masterplan Tholen, bewustwording te creëren bij kinderen en jongeren over de risico’s van roken. De SGP ziet het als taak van de overheid om de gezondheid van haar burgers waar zij kan te bevorderen en te stimuleren. Op weg naar een rookvrije generatie!

Onze bijdrage:

Zoals in de commissie aangegeven, willen wij de gezondheidsnota die zojuist is behandeld aangrijpen om met een concreet voorstel handen en voeten te geven aan de taak van de overheid om de gezondheid van haar burgers te bevorderen, waar dat nodig en mogelijk is. In het gebied rond de scholen, het zwembad en mogelijk de speeltuin binnen Masterplan Tholen zijn veel kinderen geconcentreerd. Gezien het schadelijke effect op de gezondheid en het negatieve voorbeeldgedrag dat van roken uitgaat, pleiten wij voor een stevige inzet van de gemeente op bewustwording mbt rookgedrag in dit gebied. In dit verband wijs ik er ook op dat de directies van de betreffende scholen zonder uitzondering graag zien dat rookgedrag rond de scholen wordt ontmoedigd en zelfs beperkt. Zover als een verbod of beperking willen wij met deze motie niet gaan. De overheid moet vooral niet betuttelen, maar mag en moet wel maatregelen nemen die de publieke gezondheid beschermen en bevorderen. Zeker als het gaat om onze jongste burgers. Daarom vraag ik de raad om in te stemmen met de motie en verzoek ik het college om op korte termijn, bijv. in het komende kwartaal, met een plan te komen hoe zij inhoud wil geven aan dit voorstel. 

De motie, die unaniem door de gemeenteraad is overgenomen: 

De gemeenteraad van Tholen, in vergadering bijeen op donderdag 11 oktober 2018,

Overwegende dat :

- roken een schadelijk effect heeft op de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen/jongeren, en het risico op kanker sterk vergroot,[1]

- ca. 25% van de 12-18 jarigen ooit heeft gerookt, 12% maandelijks rookt en ca. 4% dagelijks, [2]

- kinderen en jongeren gevoelig zijn voor sociale- en omgevingsinvloeden gericht op het gebruik van tabak, en door de aanwezigheid daarvan sneller zelf gaan roken,[3]

- binnen onze gemeente veel kinderen en jongeren zijn, die, wanneer zij ouder zijn, op hun beurt weer invloed hebben op het gedrag en de gezondheid van nieuwe generaties,

Is van mening  dat:

- de gemeente een verantwoordelijkheid draagt om de gezondheid van haar inwoners, en m.n. ook de kinderen en jongeren binnen de gemeente, te bevorderen en de risico’s voor de gezondheid te beperken,

- deze verantwoordelijkheid zich niet dient te vertalen in betutteling van de burger, maar wel in het creëren van bewustwording en het stimuleren van gezond leefgedrag,

- de ontwikkeling van de brede school, de mogelijke komst van een speeltuin en de aanwezigheid van zwembad De Spetter binnen Masterplan Tholen – waar veel kinderen en jongeren naar school gaan, bewegen en ontspannen – aanleiding zijn om aan deze verantwoordelijkheid concreet handen en voeten te geven,

verzoekt het college:

- met een voorstel naar de Raad te komen hoe in het gebied rond (basis-)scholen, zwembad en evt. speeltuin, binnen Masterplan Tholen, op een zichtbare en nadrukkelijke wijze bewustwording kan worden gecreëerd m.b.t. rookgedrag en de schadelijke effecten daarvan voor de kinderen en jongeren die zich in dat gebied bevinden,

- te onderzoeken of het gebied dat valt onder Masterplan Tholen in de toekomst geheel als ‘rookvrije zone’ kan worden bestempeld, zonder dat daaraan een ge- of verbod is verbonden,

En gaat over tot de orde van de dag[1] Zie https://www.kwf.nl/voorkomen/roken-en-kanker/pages/gevolgen-van-roken-.aspx

[2] Zie factsheet Trimbos Instituut, ‘Kinderen en roken – een aantal feiten op een rij’, p. 5 (https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/kinderen-en-roken-de-feiten-op-een-rij)

[3] Idem, p. 20