HomeNieuwsMotie en brandbrief Bravis

Motie en brandbrief Bravis

Publicatiedatum: 24 mei 2019

 

In de raadsvergadering van woensdag 22 mei is een motie van raadslid Kees Knulst aangeboden met een oproep aan het college om opnieuw in gesprek te gaan met de Raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis over de voorgenomen verhuizing naar locatie Bulkenaar. 

Aanleiding tot de motie is nieuwe informatie van het RIVM over aanrijtijden van ambulances. 

Tijdens de raadsvergadering is tevens besloten een brief te sturen namens de gemeenteraad. In deze brief zijn de zorgen opgenomen die er zijn over de aanrijtijden voor met name de kern Stavenisse. 

De tekst van de bijdrage van raadslid Kees Knulst:

Voorzitter,

 Vorige week dinsdag heeft de Raad van Bestuur van Bravis in de commissie Samenleving een toelichting gegeven op zijn voorgenomen besluit om als locatie voor de toekomstige hoofdlocatie van Bravis Ziekenhuis te kiezen voor Bulkenaar bij Roosendaal. 

 In de commissie is toen naar mijn idee voldoende gesproken over het belang van het realiseren van anderhalve lijnszorg op Tholen. Ik zal mij nu beperken tot de inhoud en het doel van voorliggende motie. 

Uit gegevens die onze fractie heeft opgevraagd bij het RIVM, maken wij op dat de ritduur voor het postcodegebied waarin Stavenisse is gelegen, uitkomt op 44,72 minuten, ofwel 44 minuten en 43 seconden. Daarmee wordt de wettelijke norm van 45 minuten, die door Bravis Ziekenhuis een uitsluitingscriterium wordt genoemd, op 17 seconden na, gehaald. 

 Strikt genomen voldoet de locatie Bulkenaar dus aan die eis. De marge is echter zeer klein, en laat geen ruimte voor enige vertraging. In de berekening is uitgegaan van het geografisch middelpunt van het postcodegebied waarin Stavenisse, dat blijkt na navraag bij het RIVM ten oosten van de kern zelf te liggen. Met andere woorden: de ritduur gerekend vanaf het centrum van Stavenisse is feitelijk langer dan de door het RIVM berekende ritduur. In de berekening is bovendien geen rekening gehouden met plannen van de provincie Zeeland om op delen van de provinciale weg, de N286, de maximum snelheid middels drempels te verlagen naar 60 km/u. De geringe marge die er nog is, zal in de praktijk verdampen, wat inhoudt dat de 45-minuten norm structureel zal worden overschreden. 

 Voorzitter, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde is voor onze inwoners van groot belang. Dat geldt voor alle inwoners, ook voor inwoners van Stavenisse en Anna Jacobapolder. De nieuwe gegevens zijn voor de raad aanleiding geweest om dit belang in een brief nogmaals onder de aandacht te brengenvan de Raad van Bestuur van Bravis, met het verzoek om zijn besluit te heroverwegen. Deze brief wordt vanavond door de fracties ondertekend en zal vervolgens aan de Raad van Bestuur worden toegezonden. 

 In de motie die voorligt, die ik mag indienen namens SGP, CU, PVV, ABT, CDA, PvdA/GL en SP, verzoeken wij het college om op basis van deze gegevens opnieuw in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur van Bravis, met het verzoek om de belangen van onze inwoners nadrukkelijker mee te laten wegen in zijn besluitvorming. Verder verzoeken wij het college om onze bevindingen te delen met de regionale ambulancevoorziening, het Witte Kruis, vergezeld van de oproep aan het Witte Kruis dat de maximale ritduur van 45 minuten bij verhuisplannen voor de ambulancepost op Tholen niet verder onder druk mag komen te staan. Tot slot verzoeken wij het college om een oproep van dezelfde strekking neer te leggen bij de Provincie, wanneer op provinciaal niveau plannen worden gemaakt voor aanpassingen aan de provinciale wegen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op de ritduur. 

 Ik dank u.