HomeNieuwsKleine bedrijven in het buitengebied

Kleine bedrijven in het buitengebied

Publicatiedatum: 4 feb. 2018

 

In het buitengebied van Tholen hebben we al jaren te maken met verpaupering door leegstaande loodsen, schuren of kassen. In het verleden is geprobeerd hier wat aan te veranderen door mee te doen aan een landelijke regeling om in ruil voor sloop woningen te mogen bouwen. Dit bleek niet te werken.

Wij merken echter dat er wel een andere behoefte is die een oplossing voor twee problemen zou kunnen geven. Er is best behoefte  van ondernemers die in het buitengebied willen wonen en bij hun woning een bedrijfje willen hebben.

Het bestemmingsplan van Tholen biedt deze mogelijkheid, alleen moet de hoofdactiviteit agrarisch zijn. SGP heeft dit nader onderzocht en het blijkt dat deze eis er landelijk en provinciaal niet ligt. Daarom heeft raadslid Geluk afgelopen donderdag met een motie voorgesteld deze regel te schrappen. De motie is in meerderheid aangenomen.

Wij pleiten voor meer ruimte aan ondernemers in het buitengebied, waarbij natuurlijk duidelijk moet zijn dat deze bedrijven kleinschalig blijven en de gebouwen passen in de landelijke omgeving.

Het college zal hier een vervolg aan geven met het opstellen van regels waar die bedrijven aan moeten voldoen.

De tekst van de motie: 

 

MOTIE

De fracties van de …SGP……………………………….. 

stellen voor de volgende motie aan te nemen

 

De gemeenteraad van Tholen, in vergadering bijeen op donderdag 1 februari 2018

 

Overwegende dat :

  • het bestemmingsplan Buitengebied ruimte biedt voor zgn. Nieuwe Economische        Dragers. Bedoeld om bestaande en/of beëindigde agrarische bedrijven nieuwe kansen te bieden voor uitbreiding of voortzetting van het bedrijf
  • Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, niet agrarisch gebonden, hier ook in zouden moeten kunnen passen
  • Verpauperde bebouwing in het buitengebied en verrommeling van het landschap hierdoor teruggedrongen kunnen worden, zodat de beeldkwaliteit van het buitengebied verbetert
  • De huidige gemeentelijke  regelgeving zich hier nog tegen verzet, vanwege de eis dat een NED uitsluitend in de bestaande bebouwing gerealiseerd kan worden en geen belemmering vormt voor de agrarische hoofdfunctie op de locatie of aangrenzende functies in het buitengebied
  • Aanpassing en verbreding van de regelgeving ruimte kan bieden voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten, zonder bovengenoemde belemmering,  door het saneren van verpauperde bebouwing , waardoor juist de (beeld)kwaliteit van het buitengebied verbetert
  • De landschappelijke inpassing van deze kleinschalige bedrijfsactiviteiten nader bepaald en geregeld wordt, zodat omvang, kleur en architectuur van de bebouwing past in het buitengebied en nieuwe verommeling wordt voorkomen
  • Deze verbreding van regelgeving deel uit gaat maken van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan bij de implementatie van de nieuwe Omgevingswet

 verzoekt het college:

  • Het proces en onderzoek in gang te zetten tot verbreding van de regelgeving van het bestemminsplan buitengebied, zodat kleinschalige bedrijfsactiviteiten mogelijk worden in het buitengebied als NED
  • De landschappelijke inpassing, zoals bij overwegingen omschreven,  en voorwaarden waaronder dit mogelijk is, nader te omschrijven

 En gaat over tot de orde van de dag