HomeNieuwsJeugdhulp in verbinding: gezamenlijk manifest Zeeuwse SGP-fracties

Jeugdhulp in verbinding: gezamenlijk manifest Zeeuwse SGP-fracties

Publicatiedatum: 7 sep. 2019

 

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze samenleving. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er hulp nodig is om het leven van een kind of jongere weer op de rit te krijgen of houden, horen we dat met elkaar te bieden. Dagelijks wordt daar door veel mensen in Zeeland met hoofd, hart en handen aan gewerkt. In het (speciaal) onderwijs, de jeugdhulpverlening maar ook door bijvoorbeeld pleegouders en gezinshuizen. Werk waar de SGP veel waardering voor heeft! In de afgelopen periode is er in de politiek en op de werkvloer veel over jeugdhulp gesproken. Vanuit kostenperspectief, omdat de toenemende kosten zorgen geven. Maar juist ook van uit de inhoud: wat kunnen we verbeteren? Alle SGP-fracties in Zeeland hebben in de achterliggende maanden gezamenlijk stil gestaan bij dit onderwerp. Die gezamenlijkheid is niet vanzelfsprekend, nu alle gemeenten afzonderlijk sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg. Die gezamenlijkheid is wel noodzakelijk, gezien de complexiteit van de nieuwe jeugdzorgtaken. Samen presenteren wij tien punten in de vorm van een manifest om richting te geven aan de actuele discussie met mogelijke oplossingsrichtingen.

  1. Ons vertrekpunt ligt bij het kind, de jongere en hun ouders: schotten en grenzen rondom het aanbieden van jeugdhulp mogen nooit een belemmering zijn. De SGP ziet hier zowel in de planvorming als uitvoering scherp op toe. Verschillende domeinen zoals het passend onderwijs, jeugdhulp maar ook de WMO moeten met elkaar samenwerken.
  2. Het terugdringen van de administratieve lasten in de jeugdzorg is van groot belang voor de bevordering van kwaliteit en het terugdringen van kosten. We roepen aanbieders en gemeenten op hierin het initiatief te nemen en een ‘Zeeuwse schrapdag’ te organiseren in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  3. Monitoring is belangrijk om de effecten van beleid te kunnen volgen. Bijvoorbeeld hoeveel zorg wordt verleend, hoe lang duren trajecten en waar is veel vraag naar? Monitoring kan mogelijk ook invloed hebben op de inzet van de meest passende zorg in de wijk of het dorp en de benodigde financiën. Zeeuwsbrede monitoring, centraal georganiseerd binnen Zeeland, verbonden met de andere gebieden binnen het sociaal domein, moet dan ook zo snel mogelijk in de steigers staan.
  4. Productie is geen doelstelling, het resultaat telt. Niet het aantal behandelingen of de snelheid ervan, maar het zo goed mogelijk hulp bieden aan jongeren. Wij staan voor een financiering op basis van het resultaat of van een traject. Jongeren krijgen wat nodig is en de zorgaanbieder weet welke vergoeding hier tegenover staat.
  5. Jeugdhulp in Zeeland organiseren we samen. De manier waarop jongeren toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp in hun eigen gemeente, kan nog beter af worden gestemd met andere Zeeuwse gemeenten. Wij willen dat om betere hulp te verlenen, kosten te reduceren, tijd te winnen en om van elkaar te leren. Lokaal kunnen verschillende accenten worden gelegd, bijvoorbeeld om keuzevrijheid en de toegang tot identiteitsgebonden zorg te borgen. Het is nodig om de verschillen en overeenkomsten van de toegang bij Zeeuwse gemeenten in beeld te brengen. Dit moet leiden tot eenduidige werkprocessen. 
  6. Waar mogelijk kunnen we samen de lasten dragen. Dat betekent dat de Zeeuwse gemeenten opnieuw met elkaar in gesprek moeten gaan over het omgaan met mee- en tegenvallers. Daarbij willen we in ieder geval dat de gemeenten met een aanpak komen rondom het gezamenlijk optrekken in dure hulpverleningstrajecten. 
  7. Nieuwe verbindingen zorgen voor betere jeugdhulp. Verbinding met scholen, kerken en maatschappelijke organisaties. Informele en professionele zorg kunnen veel meer hand in hand gaan. Hiervoor moeten netwerken worden gecreëerd of verder versterkt. Gemeenten kunnen van elkaar leren en goede voorbeelden delen. We stellen voor om op Zeeuwse schaal met elkaar in gesprek te gaan hoe we als gemeenten samenwerkingsverbanden van passend onderwijs nog verder kunnen ondersteunen. 
  8. Een stabiel gezin is de hoeksteen van onze samenleving. Wanneer in het leven van kinderen of jongeren die stabiliteit er niet is, leidt dat vaak tot inzet van jeugdhulp. Wij staan vóór het gezin en zetten in op versterking van relaties en laagdrempelige opvoedondersteuning. Dit zorgt er voor dat de impact op kinderen bij gezinsproblematiek vermindert, bijvoorbeeld bij (v)echtscheidingen.
  9. Er zijn nog witte vlekken in Zeeland waarbij er geen aanbod van hulp is, maar wel vraag. Wij denken bijvoorbeeld aan ouder-kind voorzieningen waar integrale hulp mogelijk is, zonder dat het kind bij (een) ouder(s) weggehaald wordt. We zien veel belang in een Zeeuws actieplan om meer pleegouders te vinden en te behouden en in te zetten op extra gezinshuizen. Als Zeeuwse gemeenten kunnen we de krachten nog beter bundelen om hulp te bieden waar dit nodig is.
  10. De SGP-fracties in Zeeland willen een bijdrage leveren aan het maken van keuzes bij het beleid van jeugdhulp. Hierover willen we graag het gesprek aangaan in de gemeenteraden met (collega-)raadsleden en met professionals. Op deze manier stimuleren we in de politiek, met ambtenaren en alle betrokken partijen de dialoog om met een positief-kritische houding naar de huidige aanpak te kijken en deze waar mogelijk te verbeteren. Dit met het uiteindelijke doel voor ogen: goede, toegankelijke en betaalbare jeugdhulp voor alle Zeeuwse kinderen en jongeren. Vanuit een Bijbelse les: niet alleen het eigen belang voor ogen stellen, maar ook die van een ander. Met hoofd, hart en handen! 

SGP (i.c.m. CU) Borsele
SGP (i.c.m. CU) Goes
SGP Kapelle
SGP Middelburg
SGP Noord-Beveland
SGP Reimerswaal
SGP Schouwen-Duiveland
SGP Terneuzen
SGP Tholen
SGP (i.c.m. CU) Veere
SGP Vlissingen
SGP Statenfractie Zeeland