HomeNieuwsHogere duurzaamheidsambie

Hogere duurzaamheidsambie

Hogere duurzaamheidsambie

Publicatiedatum: 26 okt. 2017


Op 12 oktober 2017 vond de behandeling van de kadernotitie duurzame energiebronnen (wind en zon) plaats. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste punten uit onze bijdrage:

 

Hogere duurzaamheidsambitie

Op dit moment wordt ruim 13% van de Thoolse energievraag duurzaam opgewekt (cijfers 2015). De landelijke doelstelling is 14% duurzame opwek in 2020 en 16% in 2023. De Thoolse SGP-fractie toont meer ambitie en streeft op Tholen 25% duurzame opwek in 2025 na. Om dat te realiseren, zullen we met z’n allen aan de slag
moeten. Naast meer ruimte voor duurzame opwek, moet vooral ingezet worden op energiebesparing. Als rentmeester gaan we immers zorgvuldig om met Gods schepping.

 

Concentratie windturbines
Tholen kent op dit moment 3  windmolenparken, elk 5 windturbines groot. De SGP-fractie staat positief tegenover
een beperkte toename van het aantal windturbines,
indien deze aansluiten bij een bestaand park. De opbrengsten van windenergie dienen voor minimaal 25% ingezet te worden in het kader van duurzaamheid en leefaarheid. Ook bij dorpsmolens hechten we aan concentratie. Als dit niet mogelijk is, eisen we minimaal ruimtelijke inpasbaarheid.

 

Zonneparken op onrendabele grond
Naast het al vergunde zonnepark aan de Ceresweg in Tholen, wil de SGP-fractie ruimte bieden aan initiatieven voor het realiseren van zonneparken op aantoonbaar onrendabele gronden. Als voorbeeld hebben we de voormalige stortplaats Tuttelhoekje aangedragen. Middels een amendement, zijn deze ruimere kaders vastgelegd. De SGP vindt het belangrijk dat vooral ook de daken van huizen en bedrijfsgebouwen gebruikt worden
voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken is overigens landelijke weten regelgeving van kracht.

Energiebesparing m.b.v. energiecoaches
De grootste duurzaamheidswinst valt te behalen door energiebesparing. Om energiebesparing te stimuleren, heeft de SGP-fractie een motie ingediend voor het inzetten van energiecoaches. Deze  energiecoaches adviseren inwoners over energiebesparing en zullen zich vooral richten op huishoudens met lagere  inkomens. Het financiële voordeel is voor die huishoudens het grootst.
Bovendien wijst onderzoek uit dat deze  huishoudens vaker in huizen met een slecht energielabel wonen.

Wilt u weten welke maatregelen u allemaal kunt treffen om energie te besparen? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl