HomeNieuwsBijdrage SGP Kadernota 2019

Bijdrage SGP Kadernota 2019

Bijdrage SGP Kadernota 2019

Publicatiedatum: 5 jul. 2018

 

Vanmiddag is in de gemeenteraadsvergadering de kadernota 2019 vastgesteld. Peter Kraamer blikt er in deze video op terug:

Onze bijdrage:

Peter Kraamer

Wat een zegen! Dat we zoveel rijkdom hebben dat we een vangnet voor onze naaste in nood kunnen bieden, en  er geld is om kinderen in goede scholen te laten leren. Dat we hulpdiensten in kunnen zetten voor een veilige omgeving, goede dienstverlening hebben om burgers elke dag bij te staan. We kunnen investeren in een Stimuleringsfonds Samenleving. Gemeente Tholen zich mag presenteren als aanlokkelijke gemeente om te verblijven, waar voor duurzaamheid een plan van aanpak komt. De 7 pijlers van het coalitieprogramma die zorgen voor een sterke Kadernota. Voorzitter, Wat een zegen! Job was een man die erg gezegend was. Hij had enorm veel bezittingen en geluk. Plots was hij op één dag alles kwijt door ramp en tegenspoed. We noemen dit wel een Jobstijding. Maar nog bleef hij geduldig. Het staat in het boek Job. Dit leert ons dankbaar te zijn voor alles wat we krijgen. Ook al zit het wel eens tegen.

Cees Verloop

We constateren een positieve ontwikkeling van de financiële ratio’s en als de plannen zich voltrekken zoals nu voorzien, dan zullen we deze periode ons gestelde doel van minimaal 20% gaan bereiken. Wel denken wij dat het verbeteren van de solvabiliteit in de verre toekomst een aandachtspunt blijft.

Er wordt verantwoord omgegaan met de onzekerheid met betrekking tot stijging van het accres. We zullen dit wel goed moeten monitoren en bijstellen als dit nodig is.

Met de wetenschap dat we financieel nog verder moeten aansterken denken wij dat we met dit programma weer serieuze stappen kunnen maken in de plannen, ambities en taken die we als bestuur op onze schouders hebben, zoals de bouw van goede scholen.

Nog een concrete vraag aan de wethouder, wij vinden nergens in deze KN het vervolg van de bestuursopdracht efficiënt gebruik gemeentehuis en bijbehorende besparingspotentieel. Graag ontvangen wij daarop een toelichting.

Henk Geluk

We staan deze periode voor de grote opgave van de implementatie van de Omgevingswet. Sleutelbegrippen bij de nieuwe Omgevingswet zijn: eenvoud en efficiency, samenwerking lokaal en integraal en regionaal maatwerk!  Voorzitter, vooral het punt maatwerk vinden wij zeer belangrijk. We roepen het college op dit breed in samenwerking te doen met ons als raad en met de Thoolse samenleving. Wij vragen ook aan de Provincie door te geven dat wij op dit punt vroeg in het proces betrokken worden. Wat ons betreft met zo min mogelijk belemmeringen van andere overheden.  Breed ontwikkelde plannen zijn meestal ook breed gedragen plannen.

Tenslotte, voorzitter, vragen wij aandacht voor de motie van 1 februari dit jaar over N.E.D. in bestemmingsplan buitengebied, betreffende mogelijkheden voor kleinschalige bedrijfsactiviteiten in bestaande en-of beëindigde agrarische bedrijven. Deze aangenomen motie verzoekt het college om , vooruitlopend op de omgevingswet, hier al invulling aan te geven. Kan het college aangeven in hoeverre deze motie al is uitgevoerd en wij een eerste voorstel tegemoet kunnen zien?

Arjen Quist

Op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie zien we in de kadernota realistische ambities. Wat onze fractie betreft is dat de juiste houding. We wachten niet af wat er landelijk gebeurd, maar trekken ons eigen plan. In samenwerking met de duurzaamheidskring en onze burgers en bedrijven werken we concrete projecten uit, zoals de energiecoach en de postcoderoos. Om dit te kunnen verwezenlijken, zijn extra handjes nodig. Wij steunen de formatie uitbreiding op dit takenpakket van harte. Door middel van de verdere uitvoering van de bestuursopdracht afval geven we concreet inhoud aan het duurzaam gebruik en hergebruik van grondstoffen. Ook op dit vlak moeten we niet stil staan, maar inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Kees Knulst

Leefbaarheid. Dat gaat over voorzieningen, over mobiliteit, over kwaliteit van openbare ruimte, over veiligheid. Vooral gaat het over samenleven. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. We zien de mooie voorbeelden ontstaan, zoals Anna Zorgt en Buutvrij. 

Uit de aanwezigheid van deze 5 aspecten kun je afleiden of een kern leefbaar is. Het gaat dan om de kennelijke leefbaarheid, zoals gemeten door Elsevier. Minstens zo belangrijk is de perceptie van leefbaarheid; hoe ervaren burgers het zelf? Luisteren naar en samen optrekken met de burger beschouwen wij als vast onderdeel van beleidsvorming. 

Er gebeurt veel op dit punt, denk aan het Stimuleringsfonds en de brede, inclusieve aanpak rond de scholenbouw in Poortvliet. We zijn blij met de toezegging van wethouder Hoek om die aanpak ook in andere kernen toe te passen.

We verzoeken het college om daarbij bovengenoemde 5 aspecten van leefbaarheid steeds nadrukkelijk mee te wegen, niet alleen in kennelijke vorm, maar juist ook in de perceptie ervan. 

Aad Prins

Zorg De jeugdzorg blijft (ons) een zorg. De kosten rijzen de pan uit. Is dat alleen een kwestie van dat ‘de objectieve uitgavennorm aanzienlijk afwijkt van de historische uitgaven’? Of is er meer aan de hand?  Preventief te werk gaan d.m.v. vroegsignalering en ‘vindplaatsgericht werken’ heeft de instemming van de SGP.

Naar onze mening is het gezin als hoeksteen van de samenleving van wezenlijk belang! Een stabiel gezin als warme deken in de opvoeding van kinderen. Het lijkt ons een belangrijke preventieve factor. Daarbij is natuurlijk niet gezegd is dat elk jeugdprobleem terug te voeren is op een relatieprobleem.

Onderwijs: Aandacht voor het onderwijs is voor ons vanzelfsprekend. Met de nadruk op goede huisvesting in alle soorten en maten. In concreto: laat de gemeente haast maken met het Masterplan Tholen en de realisatie van onderkomens voor klein en groot in Poortvliet en Sint-Maartensdijk.

Welzijn In deze tijd van toenemende economische groei is het zaak blijvend oog te hebben voor het niet-materiële, lees: het welzijn van de burgers. Daarom juicht de SGP een functionaris die signalen van sociale problematiek opvangt en tracht op te lossen, van harte toe.