HomeNieuwsBehandeling begroting 2019

Behandeling begroting 2019

Behandeling begroting 2019

Publicatiedatum: 4 nov. 2018

 

Op 1 november 2018 behandelde de Thoolse gemeenteraad de begroting voor 2019. De SGP-fractie bracht het volgende in: 

 

Voorzitter, de begroting 2019, voor ons geen concrete vragen meer. We willen vooruitkijken en zaken benoemen die de SGP-fractie belangrijk vindt.

Toch willen we eerst terugkijken naar de afgelopen raadsvergadering van 11 oktober. Een vergadering die onze fractie veel pijn heeft gedaan, een treurige ontwikkeling in de Thoolse politiek. In die vergadering heeft deze raad 2 besluiten genomen die verder afbreuk doen aan de christelijke grondbeginselen die ons als SGP zo dierbaar zijn. En laten we duidelijk zijn, het gaat hier niet om ons of om de SGP nee, veel belangrijker, het gaat hier om de eer van God! Het gaat om Gods heilzame geboden, met name de heiliging van Zijn dag, de zondag. Die is ernstig in het gedrang gekomen door het besluit van de meerderheid van deze raad. Laten we toch terugkeren op onze schreden, want als we God verlaten, hebben we niets dan problemen te verwachten. De HEERE heeft in zijn Woord, de Bijbel, beloofd dat als we zijn geboden houden, we een grote beloning mogen ontvangen. Mocht er dan nog een wederkeren zijn tot de HEERE, en mocht daarvoor onder ons nog gebed worden gevonden.

Na deze ernstige waarschuwing aan ons allen, nog enkele inhoudelijke punten. Samen Tholen Bouwen en Bewaren is voor ons het uitgangspunt, waarbij rust, ruimte en gezond klimaat onze lange-termijnvisie is. De energietransitie wij verzoeken het college om snel met een concreet plan van aanpak te komen inclusief een visie op welke energiebronnen wij ons zullen gaan focussen. De bedachte FTE vervroegd invullen vinden wij een goed idee en wellicht is het mogelijk om met omliggende gemeenten de krachten te bundelen, waardoor we meer snelheid zullen kunnen maken. Graag mening van het college hierover.

Al veel eerder hebben wij de nadrukkelijke wens geuit om als raad meer geïnformeerd te worden over de status van de organisatie via actuele dashboards. Wij vragen het college wat daarvan eigenlijk de status is en wat het college tegenhoudt om daar voortgang mee te maken.

De SGP-fractie ziet uit naar de behandeling “wijziging APV” en zou bij dat onderwerp het vuurwerk-afsteek-beleid onder de loep willen nemen, zeker nu het Kabinet de keuze aan gemeenten zelf overlaat.

Positieve berichten over de werking van het KCC, ook uit eigen ervaring. In dat kader: complimenten voor de hoge score voor de digitale volwassenheid van onze gemeente, zelfs de beste van Zeeland! Pluim! Echter bij grotere initiatieven vanuit de samenleving stagneert het toch te veel bij het KCC. Wij vragen het college te onderzoeken of het voor burgers net zo kan worden geregeld als voor bedrijven nl via de bedrijvencontactfunctionaris. Dat werkt nl prima. Als iemand met een burgerinitiatief komt wordt hij door zo’n contactfunctionaris door de organisatie heen geholpen om zo snel mogelijk van de nodige adviezen en contacten te worden voorzien. Dat helpt nieuwe burgerinitiatieven waar we als gemeente zoveel van verwachten.

We hebben van wethouder Harmsen in de commissie gehoord dat er grote kans is dat begin volgend jaar een pilot wordt gestart voor kleinschalig Thools vervoer. Wij vragen de wethouder daar vooral op door te pakken, uiteraard is provinciale subsidie gewenst, maar het is voor ons een belangrijke stap in duurzamer lokaal vervoer maar zeker ook een forse bijdrage aan een stuk leefbaarheid in onze kernen. Vandaar dat de SGP-fractie voortgang wil, en niet afwachten.

In de commissie hebben we al gesproken over het tempo van uitgifte van bedrijfsgrond. Dat moet omhoog, en mag niet blijven hangen in “opties”. We hebben deze inkomsten hard nodig voor het verder op orde brengen van onze solvabiliteit. Graag vernemen wij van de Wethouder op welke termijn onze suggestie om bij nemen van optie op bouwgrond te gaan betalen, zou kunnen worden ingevoerd.

Inzake het erfgoedbeleid verzoeken wij het college te komen met een concreet plan waarin voor ons als raad ruimte is mee te denken over de verdere invulling daarvan.

Voorzitter, nog een punt voor ik ga afronden. Wij vragen aandacht voor onderwijs en jeugdzorg. Duurzaam financieel beleid voor onderwijshuisvesting in combinatie met leefbaarheid van de kernen. Het combineren van voorzieningen kan daaraan een bijdrage leveren, daarbij denken wij ook aan de bestuursopdracht die hiervoor is geformuleerd. College, wat is de status van deze bestuursopdracht?

Leefbaarheid blijft sowieso een aandachtspunt voor onze fractie. Met name de leefbaarheid in de kleinere kernen, in het bijzonder Sint-Maartensdijk. Geeft het college daaraan wel voldoende aandacht? Maar er komen begrijpen wij, ook extra rijksmiddelen voor achterstanden in het onderwijs. Wij verzoeken het college hiervoor een plan te maken en dit aan de raad voor te leggen. Daarbij doen wij de suggestie deze middelen in te zetten voor een stuk preventie en dit wellicht te koppelen aan de problematiek bij jeugdzorg, om daarmee de instroom bij jeugdzorg te verminderen. Wij moeten als gemeente maximaal inzetten op preventieve aandacht voor de jeugd. De SGP-fractie ziet met weemoed op de ontwikkelingen in de maatschappij, verbroken gezinnen, hoge prestatiedruk, vergaande individualisering enz. Wij zien hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor het gezin en de kerken, ziende ook op het gebod ‘hebt uw naaste lief als u zelve”. Dat we in deze toch ook onze christelijke plicht niet zouden verzaken is onze hartelijke wens en bede.

Als laatste constateren wij dat deze begroting voldoet aan de voor ons zo belangrijke financiële spelregels voor duurzaam financieel beleid. Wel zullen we scherp aan de wind moeten blijven zeilen, iedere keer opnieuw zijn er nl financiële bedreigingen, zoals tegenvallers bij jeugdzorg of krimpende bijdragen van het rijk. Het op orde krijgen van onze solvabiliteit is, zoals ook opgenomen in de spelregels, meer dan bittere noodzaak.

Tot zover onze bijdrage in eerste termijn

 

Stemverklaring

Wij kunnen ons vinden in deze voorgelegde begroting, die goed aansluit bij het coalitie programma. Wij zullen als SGP-fractie dan ook instemmen met deze begroting, maar zoals u van ons gewend bent, geven wij geen instemming aan zaken die strijdig zijn met onze principiële standpunten. Wij roepen nogmaals op tot het houden van Gods geboden, want dat betaamt alle mensen. Wij wensen het college en de organisatie kracht en wijsheid toe bij de uitvoering van de werkzaamheden maar bovenal Gods onmisbare zegen daarbij.